Modlitwy

Tajemnice

Każda część Różańca powinna być odmawiana w innym dniu. 
Tak więc nie jest konieczne odmawianie pełnej Modlitwy w ciągu jednego dnia, czy za jednym razem.
Wystarczy odmówić jedną część czyli jeden „sznur” różańca według takiej zasady:
Każda Tajemnica odpowiada jednej dziesiątce Różańca

RADOSNA – Poniedziałek i Sobota
1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

ŚWIATŁA – Czwartek
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.

BOLESNA – Wtorek i Piątek
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Ukoronowanie koroną z cierni.
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
5. Śmierć na krzyżu.

CHWALEBNA – Środa i Niedziela
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Maryi.
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

Różaniec Święty

Uczyń znak Krzyża i odmów:

  • Wierzę w Boga Ojca… x1
  • Ojcze nasz… x1
  • Zdrowaś Maryjo… x3
  • Chwała Ojcu… x1

Następnie odmawiaj tajemnice różańcowe w podanej kolejności, każda tajemnica zaczyna się od:

  • Ojcze nasz… x1 ,
  • Zdrowaś Maryjo… x10 – na zakończenie poszczególnych tajemnic
  • Chwała Ojcu…. x1
    Na zakończenie różańca odmów
  • Pod Twoją obronę…
Siedem grzechów głównych

1) Pycha.
2) Chciwość.
3) Nieczystość.
4) Zazdrość.
5) Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6) Gniew.
7) Lenistwo.

Siedem sakramentów świętych

1) Chrzest.
2) Bierzmowanie.
3) Najświętszy Sakrament.
4) Pokuta.
5) Namaszczenie Chorych.
6) Kapłaństwo.
7) Małżeństwo.

Pięć przykazań kościelnych

1) W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2) Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3) Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4) Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5) Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Katechizm Kościoła Katolickiego (1998 r.)(n. 2042-2043)II Synod Plenarny, n. 79
Uchwała Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21.06.2001

Główne prawdy wiary

1) Jest jeden Bóg.
2) Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba
i ziemi; i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana
naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się
z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha
Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych
obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego:
Zdrowaś Maryjo…..

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego:
Zdrowaś Maryjo…..

A słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami:
Zdrowaś Maryjo…..

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko;
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza! Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.